Add to watched Zoku Aoi sanmyaku Yukiko no maki (1957)

1957 film by Shūe Matsubayashi

Cast

Keiko Awaji
Japanese actor
Takashi Shimura
Japanese actor (1905-1982)