Add to watched Tora-san's Salad-Day Memorial (1988)

1988 film. 40th entry in "Otoko wa Tsurai yo" series.

Cast

Kiyoshi Atsumi
Japanese actor
Yoshiko Mita
Japanese actress
Chieko Baishō
Japanese actress and singer
Hiroko Mita
Japanese singer, actress, talent (1966-)
Gin Maeda
Japanese actor
Hidetaka Yoshioka
Japanese actor
Show More
Chishū Ryū
Japanese actor (1904–1993)