Add to watched Tora-san's Island Encounter (1985)

1985 film. 36th entry in "Otoko wa Tsurai yo" series.

Cast

Kiyoshi Atsumi
Japanese actor
Chieko Baishō
Japanese actress and singer
Jun Miho
Japanese actress
Gin Maeda
Japanese actor
Hidetaka Yoshioka
Japanese actor